KPSS SORU CEVAP

1. II. Dünya Savaşı sırasında, Almanyanın yanında yer alarak A.B.D.nin Pasifik Okyanusundaki donanmasına saldıran Asya ülkesi hangisidir?

A) Çin

B) Kore

C) Vietnam

D) Japonya +

2. Barbaros Hayrettin Paşanın asıl ası nedir?

A) Hızır Reis +

B) Oruç Reis

C) Piri Reis

D) İlyas Reis

3. Osmanlı Develtinde padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan olan asker ocaklarına ne denir.

A) Humbaracı Ocağı

B) Topçu Ocağı

C) Sadrazam Ocağı

D) Kapıkulu Ocakları +

4. Hangi şair hiciv yazmayacağı sözünü tutmadığı için öldürtülmüştür?

A) Ömer Hayam

B) Nedim

C) Nef-i +

D) Fuzuli

5. Türk-İslam uygarlığında hangisinin yasaklanması oymacılık, nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesine etkili olmuştur?

A) Minyatür sanatı

B) Duvar çiniciliği

C) Yazı sanatı

D) Resim ve heykelcilik +

6. Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi yıl mezun olmuştur?

A) 1906

B) 1907

C) 1904

D) 1905 +

7. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde İslamcılık ve Osmanlıcılık anlayışları etkilerini yitirirken yeni bir anlayış güç kazanmıştır. Bu yeni anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milliyetçilik +

B) Devletçilik

C) Medeniyetçilik

D) Islahatçılık

8. Atatürke gazi ünvanı ve mareşal rütbesi hangi savaş sonunda verildi?

A) Büyük Taaruz

B) Sakarya Meydan Muharebesi +

C) 1. İnönü

D) 2. İnönü

9. Osmanlı padişahlarından II. Adülhamit kaç yıl tahtta kalmıştır?

A) 6

B) 20

C) 13

D) 33 +

10. NATO hangi yılda kurulmuştur?

A) 1949 +

B) 1952

C) 1946

D) 1955

11. Osmanlılarda Müslümanların ödediği ürün vergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tayın

B) Cizye

C) Haraç

D) Öşür +

12. Osmanlı Devletinde ilk akçe, hangi padişah zamanında basılmıştır?

A) Orhan Bey +

B) I. Bayezid,

C) Osman Bey

D) I. Murad

13. Birinci Dünya Savaşı`nın uzamasına aşağıdaki cephelerden hangisinin neden olduğu söylenebilir?

A) Irak

B) Çanakkale +

C) Kafkasya

D) Kanal

14. Osmanlı Devleti`ne halifelik hangi padişah zamanında gelmiştir?

A) Yavuz Sultan Selim +

B) Fatih Sultan Mehmed

C) Yıldırım Bayezid

D) Kanuni Sultan Süleyman

15. Lale Devrinin padişahı kimdir?

A) IV. Murat

B) II. Osman

C) II. Mahmut

D) III. Ahmet +

16. I. Dünya savaşında, İngilizlerin petrol sahalarını ele geçirmek amacıyla kurduğu cephe hangisidir?

A) Irak Cephesi +

B) Doğu Cephesi

C) Batı Cephesi

D) Kafkas Cephesi

17. Misak-ı Milli belgesinde politik, ekonomik ve mali gelişmemizi köstekleyen ve hukuk alanında hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı. Bu hükümle, aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?

A) Osmanlı Saltanatının

B) Âşar vergisinin

C) Eski eğitim sisteminin

D) Kapitülasyonların +

18. Orhun Yazıtları aşağıdaki Türk topluluklarının hangisi tarafından dikilmiştir?

A) Uygurlar

B) Göktürkler +

C) Kırgızlar

D) Hunlar

19. Hangisi milli birlik ve beraberlik açısından, I. Dünya savaşında olumsuz etki yaptığı halde Kurtuluş Savaşında olumlu etki yapmıştır?

A) Milliyetçilik +

B) İnkılapçılık

C) Halkçılık

D) Cumhuriyetçilik

20. Osmanlılar, Oğuzların hangi boyuna mensuptur?

A) Kınık

B) Tangu

C) Gün

D) Kayı +

21. Osmanlı İmparatorluğunda belirli görev ve hizmet karşılığı olarak kişilere verilen araziye ne denir

A) Tımar +

B) Şahi

C) Öşür

D) Bedesten

22. Fetret Devri hangi savaştan sonra başlamıştır?

A) II. Kosova Savaşı

B) I. Kosova Savaşı

C) Sırpsındığı Savaşı

D) Ankara Savaşı +

23. Başlangıç olarak Hz. Muhammed`in Mekke`den Medine`ye hicret ettiği 622 yılını kabul eden takvim hangisidir?

A) Rumi Takvim

B) Miladi Takvim

C) Celali Takvim

D) Hicri Takvim +

24. Osmanlı tarihinin ilk camisi nerededir?

A) Ankara

B) İstanbul

C) İznik +

D) Konya

25. Ağustos 1914 yılında hangi ülke Rusya`ya karşı savaş ilan etmiştir?

A) Almanya +

B) Macaristan

C) Türkiye

D) Bulgaristan

26. Saltanat ne zaman kaldırılmıştır?

A) 3 Kasım 1925

B) 2 Kasım 1924

C) 1 Kasım 1922 +

D) 4 Kasım 1920

27. Selçuklularda medreselerde eğitim hangi dilde yapılırdı?

A) Türkçe

B) Arapça +

C) İbranice

D) Farsça

28. Atatürk 19 Mayıs 1919`da Samsun`dan sonra nereye gitmiştir?

A) Erzurum

B) Havza +

C) Amasya

D) Sivas

29. Hangisi Friglerin başkentidir?

A) Gordion

B) Tuşpa

C) Sard

D) Hattuşaş

30. Osmanlı Devleti`nde şer`i hukuk kuralları hangisine dayanmaktadır?

A) Tanzimat Fermanına

B) Geleneklere

C) Mecelle`ye

D) Dini kurallara +

31. 3 Eylül 1939’da İngiltere ve Fransa’nın, Polonya’yı işgal eden Almanya’ya savaş ilan etmesiyle başlayan savaş hangisidir?

A) II. Dünya Savaşı +

B) Polonya Savaşı

C) Mançurya Savaşı

D) I. Dünya Savaşı

32. Hünkar İskelesi Antlaşması`nda Osmanlı Devleti, Rusya bir saldırıya uğrarsa boğazları kapatmayı kabul etmiştir. Bu durumdan büyük ölçüde rahatsız olan devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İspanya

B) Prusya

C) İngiltere +

D) Avusturya

33. Mondros ateskesinden sonra Maraş, Antep ve Urfa`yı aşağıdaki devletlerden hangisi işgal etmiştir?

A) ıngiltere

B) ıtalya

C) Yunanistan

D) Fransa +

34. Dünya`da metro ilk defa hangi ülkede kullanılmıştır?

A) Mısır

B) İngiltere +

C) Fransa

D) ABD

35. Cumhuriyet`in ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hangisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir?

A) Ulaştırma

B) Sanayi

C) Turizm +

D) Ticaret

36. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşına katılan İttifak devletlerindendir?

A) Almanya +

B) Fransa

C) İngiltere

D) İtalya

37. Tunus 1882 yılında hangi ülke tarafından işgal edilmiştir?

A) İngiltere

B) Fransa +

C) Rusya

D) İtalya

38. Hangisi İngiltere`nin ilk kadın başbakanıdır?

A) Margaret Thatcher +

B) Claudia Roth

C) Donna Heatcliff

D) Lisa Blair

39. 1964`te Rumlar tarafından Kıbrıs`ta şehit edilen pilot yüzbaşı kimdir?

A) Ali Fuat Cuntay

B) Muzaffer Erdönmez

C) Cengiz Topel, +

D) Cemal Öztürk,

40. Kenan Evren, 12 Eylül Harekatını gerçekleştirdiği sırada hangi görevdeydi?

A) Genelkurmay Başkanlığı +

B) Kara Kuvvetleri Komutanlığı

C) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

D) Hava Kuvvetleri Komutanlığı

41. Türkçülük akımının zemini hangi padişah döneminde oluşmuştur?

A) Abdülhamit

B) III. Selim

C) IV. Murad

D) II. Mahmud +

42. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir?

A) Kadeş

B) Sıffin

C) Talas

D) Kavimler

43. İlk Çağ hangi olayla başlamıştır?

A) Yazının icadı +

B) Ateşin icadı

C) Bakırın icadı

D) Demirin icadı

44. Osmanlı Devletinde zanaatkarların zanaatlarına göre kurdukları grupların adı nedir?

A) Lobi

B) Terakki

C) Lonca +

D) Lodi

45. Otuzuncu Osmanlı padişahı II. Mahmud hangi birimin yerine düzenli bir ordu kurmuştur?

A) Subaşılar

B) Yeniçeri Ocağı +

C) Humbaracılar

D) Topçu Birliği

46. Dünya`da metro ilk defa hangi ülkede kullanılmıştır?

A) Fransa

B) Mısır

C) İngiltere

D) kanada

E) Norveç

47. Medreselerde ders veren öğretim görevlisine ne ad verilirdi?

A) Müctehid

B) Müderris +

C) Alim

D) Ulema

48. Avustralya`nın yerli halkına ne ad verilir?

A) Hispanik

B) Atrojen

C) Anzak

D) Aborjin +

49. II. Dünya Savaşı hangi tarihler arasında yapılmıştır?

A) 1939-1943

B) 1942-1946

C) 1939-1945 +

D) 1942-1948

50. Tarihe yardımcı bilimlerden Kronolojinin ilgi alanı hangisidir?

A) Olayların gerçekleşme zamanı

B) Toplumların gelenekleri

C) İnsan topluluklarının dilleri

D) Eski paralar ve anlamları

51. Cumhuriyet`in ilanından sonra sınırlarımız içine katılan ilimiz hangisidir?

A) Hatay +

B) Hakkari

C) Kars

D) Ağrı

52. Ateşin bulunması ile aşağıdakilerden hangi devir kapanmıştır?

A) Cilalı Taş

B) Buzul Çağı

C) Maden Devri

D) Yontma Taş +

53. Hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardandır?

A) Medreselerin kapatılması +

B) Mirasta eşitlik

C) Kabotaj kanunu

D) Kılık kıyafet inkılabı

54. Anadolu medeniyeti olan Hititlerin başkenti neresidir?

A) Tuşba

B) Hattuşaş +

C) Sard

D) Gordion

55. 1930 lu yıllarda dünyada yaşanan ekonomik bunalım ülkemizde aşağıdakilerden hangisinin uygulamasını zorunlu kılmıştır?

A) İnkılapçılık

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık

D) Devletçilik

56. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda, ilkçağ sona ermiş ortaçağ başlamış, Derebeylik rejimi kurulmuştur?

A) Kavimler göçü +

B) Haçlı seferleri

C) Reform hareketleri

D) Coğrafi keşifler

57. Orta Çağ hangi olayla sona erer?

A) İstanbul`un Fethi +

B) I. Dünya Savaşı

C) Fransız İhtilali

D) Kavimler Göçü

58. Günümüz savaşlarında cephe gerisinin de düşman hedefi haline gelmesi, aşağıdakilerden hangisinin kurulmasını gerektirmiştir?

A) Milli Savunma Bakanlığı

B) Askerlik Şubeleri

C) Sivil Savunma Teşkilatı +

D) Kuvvet Komutanlıkları

59. Osmanlı İmparatorluğu`nun son döneminde beliren yeni anlayış hangisidir?

A) Devletçilik

B) Islahatçılık

C) Milliyetçilik +

D) Laiklik

60. Osmanlı`da eyaletlerde adalet işlerine bakan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atabey

B) Sultan

C) Subaşı

D) Kadı+

61. Kuvay-ı Milliye başlangıçta hangi devletin Anadolu`daki işgallerine karşı bir tepki olarak oluşturulmuştur?

A) Yunanistan +

B) İtalya

C) İngiltere

D) Rusya

62. Aka-Truva savaşlarının son 50 günlük olayları Homeros’un hangi eserinde anlatılır?

A) Krenefon,

B) İlyada

C) Sübra

D) Odessa

63. Osmanlı Devletini en büyük sınırlarına ulaştıran padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanuni Sultan Süleyman +

B) Yıldırım Bayezıt

C) Fatih Sultan Mehmed

D) Yavuz Sultan Selim

64. Osmanlı devletinin son padişahı kimdir?

A) Mehmed Reşat

B) Mehmed Vahdeddin +

C) II. Abdülhamid

D) V. Murad

65. II. Mahmud`un Yeniçeri Ocağı yerine kurduğu ordu hangisidir?

A) Asakir-i Mansure-i Muhammediye +

B) Nizam-ı Cedit

C) Sekban-ı Cedit

D) Hareket Ordusu

66. Osmanlı İmparatorluğu`nda şehzadelerin eğitiminden sorumlu kişilere ne ad verilirdi?

A) Dadı

B) Kethüda

C) Paşa

D) Lala +

67. Türkiye`nin İran ile olan sınırı hangi anlaşma ile belirlenmiştir?

A) İstanbul

B) Kasr-ı Şirin +

C) Tahran

D) Londra

68. Türkiye, Boğazlar üzerindeki tam hakimiyetini hangi antlaşma sonucu kazanmıştır?

A) Sevr

B) Lozan

C) Montrö +

D) Mudanya

68. Türk tarihinin ilk yazılı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırgız Destanı

B) Orhun Kitabeleri

C) Uygur Kitabeleri

D) Ergenekon Destanı

69. Türkiye`nin onay vermesi sonucu NATO`ya üye olabilen ülke hangisidir?

A) Yunanistan +

B) İzlanda,

C) Bulgaristan

D) Norveç

70. Osmanlı tarihinde batılılaşma yolunda köklü değişmelerin yaşandığı döneme ne ad verilir?

A) Fetret Devri

B) Lale Devri,

C) Tanzimat +

D) Devrim

71. Aşağıdaki savaşların hangisi, Kurtuluş Savaşı içinde yer alan Batı cephesinde yapılmamıştır?

A) Anafartalar +

B) 1. İnönü

C) Sakarya Meydan Savaşı

D) Büyük Taarruz

72. İlk televizyon hangi yüzyılda icat edilmiştir?

A) 19 YY+

B) 18 YY

C) 20 YY

D) 21YY

E) 17YY

72. ABD`nin ilk Başkanı kimdir?

A) Lincoln

B) Kenedy

C) Washington +

D) Roosevelt

73. 31 Mart olayında ayaklanmayı bastıran ordunun adı nedir?

A) Hareket Ordusu +

B) Akıncılar

C) Nizam-ı Cedit

D) I. Ordu

74. Türkiye hangi yılda NATO`ya üye olmuştur?

A) 1951

B) 1952 +

C) 1946

D) 1945

E) 1955

75. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan uzunluk ölçüsü hangisidir?

A) Dirhem

B) Okka

C) Ons

D) Endaze +

76. Hilafet kaç yılında kaldırılmıştır?

A) 1923

B) 1926

C) 1924 +

D) 1922

E) 1925

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !